کشف جالب
 
 
 Recent gas exploration activity in the south east region of theArabian desert uncovered a skeletal remains of a human of phenomenal size.
اخیرا در یکی از مناطق جنوب شرقی عربی ( عربستان ) کاوشگران گاز بقایای اسکلت انسانی را در اندازه خارق العاده ( پیدا کردند). 
This region of the Arabian desert is called the  Empty Quarter , or in Arabic, "Rab-Ul-Khalee".
بیابان مورد نظر را  یک چهام خالی یا به عربی ربع الخالی می نامند .( به این معنی که اگر شبه جزیره ی عربستان را به چهار بخش قسمت کنیم ، یک چهارم آنرا این بیابان شامل می شود .)
 The discovery was made by the Aramco Exploration team
کشف مذکور را گروه کاوشگر آرامکو انجام داده است .
As God states in the Quran that He had created people of phenomenal size the like of which He has not created since
در قرآن کریم خداوند می فرماید مردم خارق العاده ایی را خلق کرده که تا به حال مانند آن را خلق نکرده است .
 These were the people of Aad where Prophet Hud was sent.
این مردم ( قوم ) نام عاد نامیده می شدند که برای آنها پیامبر(ی به نام ) هود فرستاده شد . 
 
گروه اینترنتی قلب من
 
They were very tall, big, and very powerful, such that they could put their arms around a tree trunk and uproot it.
آنهاخیلی بلند،بزرگ ،وخیلی نیرومند بودند. چنان بودندکه می توانستند بازو هایشان اطراف یک تنه درخت بگذارندوآن راازریشه بکنند.
 Later these people, who were given all the power, turned against God and the Prophet and transgressed beyond all boundaries set by God
گروه اینترنتی قلب من
تعدادی از این مردم قدرت خود را علیه خداوند و پیامبر او صرف کردند و خداوند همه آنها را که پا را ( از فرمان خدا ) فراتر نهاده بودند، گرد آورد . 
 As a result they were destroyed
در نتیجه ( به دلیل نافرمانی ،‌ خداوند ) آنها را نابودساخت. 
Ulema"s of  Saudi Arabia  believe these to be the remains of the people of Aad.
این بقایا در عربستان سعودی متعلق هستند به ( قوم عاد)
 
گروه اینترنتی قلب من
 Saudi Military has secured the whole area and no one is allowed to enter except the ARAMCO personnel.
ارتش سعودی منطقه را تحت حفاظت دارد و هیچکس بجز کارکنان آرامکو حق ندارد وارد آن شود.
 It has been kept in secrecy, but a military helicopter took some pictures from the air and one of the pictures leaked out into the internet in  Saudi Arabia.
این مکان به شکل مخفی و پنهان حفاظت و نگهداری می شود اما یک هلیکوپتر نظامی ارتش سعودی تعدادی عکس هوایی از منطقه گرفته است که یکی از عکس ها از طریق اینترنت به بیرون نشت ( منتشر ) کرده .

گروه اینترنتی قلب من 
 
منبع:
http://urbanlegends.about.com/library/bl_giant_skeleton.htm
عکسهایی دیگر در این رابطه از سایتهای مختلف؛
گروه اینترنتی قلب من


*** مارابانظرات خوددرنشرمعارف اهلبیت(ع)یاری دهید***  

نوشته شده توسط شیعه مولا علی (ع)اگر خداتوفیق دهد در سه شنبه 89/12/17 ساعت 9:41 صبح موضوع دانستنی های علمی | ***استفاده از مطالب باذکرمنبع وفرستادن صلوان باعجل فرجهم مانعی ندارد*** .التماس دعا***لینک ثابت